STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE


Artikel 1. Toepasselijkheid : Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor DEMSAR BV. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden.

Artikel 2. Getekende offertes : Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra DEMSAR BV door de opdrachtgever getekende bestelbon, die deel uitmaakt van de door DEMSAR BV opgestelde offerte, per fax, mail, brief in zijn bet kreeg.
Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

Artikel 3. Informatie : DEMSAR BV verstrekt de diensten binnen de grenzen van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Daarbij heeft DEMSAR BV het recht te vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. DEMSAR BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste uitvoering van de diensten indien dergelijke onjuiste uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste, onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de opdrachtgever.

Artikel 4. Aansprakelijkheid : Een Partij is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door bewezen tekortkomingen die aan haar zijn toe te schrijven binnen de grenzen van dit artikel. Indien een Partij haar verbintenissen schendt, dan zal ze door de andere Partij in gebreke worden gesteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden en in redelijk detail de aard van de tekortkoming te beschrijven. De ingebrekestelling dient de in gebreke blijvende Partij een redelijke periode te geven om de tekortkoming te verhelpen. Indien mogelijk zal DEMSAR BV de fout op eigen kosten herstellen. De Opdrachtgever zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. De aansprakelijkheid van de Partijen zal in ieder geval beperkt zijn tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van gevolgschade. Onder gevolgschade wordt verstaan: schade of verlies dat niet rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit een contractuele en/of buitencontractuele wanprestatie, maar in plaats daarvan onrechtstreeks en/of na verloop van enige tijd, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, onderbreking of stagnatie van de bedrijfsactiviteiten, toename van personeelskosten en/of de kosten van de personeels-afvloeiing, schade bestaande uit of als gevolg van aanspraken van derden, gebrek aan verwachte besparingen of voordelen en verlies van gegevens, winst, tijd of inkomsten, verlies van orders, verlies van Klanten, stijging van overheadkosten, gevolgen van een staking, ongeacht de oorzaken hiervan. De aansprakelijkheid van DEMSAR BV is in ieder geval beperkt tot de waarde van de opdracht. Het recht op schadevergoeding voor fouten toe te schrijven aan DEMSAR BV vervalt zes (6) maanden na het zich voordoen van de vermeende fout. 

Artikel 5. Intellectuele rechten :  Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Niets in deze overeenkomst kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere Partij. Het is verboden de intellectuele eigendomsrechten van een Partij zonder de uitdrukkelijke toestemming van die Partij te vervreemden, verpanden of over te dragen aan derden. 

Artikel 6. Vertrouwelijkheid : Zowel de opdrachtgever als DEMSAR BV duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt enkel via deze personen. DEMSAR BV verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennisgenomen.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van DEMSAR BV aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van DEMSAR BV, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen. 

Artikel 7. Klacht binnen 8 dagen  : Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, als de leverancier niet binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. 

Artikel 8. Betaling binnen 30 dagen : Alle facturen moeten uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting, worden betaald.

Artikel 9. Schadevergoeding en verwijlintresten : Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van € 150. Bovendien worden verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 10. Wijziging van de opdracht : De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. 

Artikel 11. Verzuim van de opdrachtgever  : Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door DEMSAR BV het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Daaronder begrepen: de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 12. Bevoegdheid en toepasselijk recht : Deze overeenkomst valt onder de toepassing en dient geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst en die de Partijen niet in der minne konden regelen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Kortrijk.